Straż Ochrony Przyrody Komenda Główna w Łodzi

 

Straż Ochrony Przyrody w Łodzi zaprasza w swoje szeregi!

PRAWO  DLA PRZYRODY

WSA: Lipny stan wyższej konieczności - wspólnota zapłaci za zniszczenie drzew
Marek Sondej - Środowisko Budownictwo Orzeczenia - Data dodania: 27.03.2021
https://www.prawo.pl/prawo/kara-za-zniszczenie-drzew-wg-wsa-stan-wyzszej-koniecznosci-nie-zawsze-uzasadniony,507259.html

Skoro od daty uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej do dnia przycięcia drzew minęło 8 miesięcy, to była szansa na administracyjne załatwienie sprawy - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach i kary w wysokości 19 tys. zł za zniszczenie drzew nie uchylił. Sąd dodał, że stan wyżej konieczności musi wynikać z obiektywnego stanu rzeczy, a nie subiektywnego przeświadczenia.
Takie rozstrzygnięcie zapadło w sprawie w której organy administracyjne nałożyły na Wspólnotę Mieszkaniową karę pieniężną w wysokości 19 tys. zł za zniszczenie dwóch lip drobnolistnych. W listopadzie 2018 r. profesjonalna firma pielęgnacyjna, na jej zlecenie wykonała cięcia korony drzew, rosnących w bliskości zarządzonego przez nią budynku. W odpowiedzi na zarzuty wspólnoty o braku podstaw do karania mieszkańców, organy podkreśliły, że to właśnie mieszkańcy budynku, w formie uchwały wyrazili zgodę na przycinkę. A skoro w obrocie prawnym ich interesy reprezentuje wspólnota, to ją należało ukarać. Wybór profesjonalnej firmy również niczego tutaj nie zmienia, bo chodzi o odpowiedzialność za finalny efekt przycinki, a nie prawidłowość zleconej pracy. Wspólnota wniosła skargę do sądu administracyjnego.
Sąd Administracyjny w Gliwicach nie dopatrzył się wadliwości w działaniach organów. Wyjaśnił, że kara się należała, bo doszło do samowolnego zniszczenia drzew. Przepis art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody wskazuje, że prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, chyba, że chodzi o usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymywanie kształtu korony drzewa albo wykonanie zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa. W każdym innym przypadku, prace takie stanowić będą uszkodzenie drzewa, które podlega karze pieniężnej. Poza sporem było, że drzewa zostały całkowicie pozbawione korony. Wyjątkowo można natomiast odstąpić od wymierzenia kary, gdy sprawca działał w stanie wyższej konieczności.
Stan wyższej konieczności to zaistnienie nagłej, niespodziewanej, niedającej się przewidzieć sytuacji, w której zniszczenie drzew jest jedyną możliwością usunięcia lub odwrócenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu i życiu czy też mieniu. Wartość drzew musi być przy tym oczywiście niższa niż wartość dobra ratowanego. Wspólnota wprawdzie powołała się na ten wyjątek, ale nie podała żadnych faktów, które istnienie takiego stanu by potwierdziły. Również okoliczność, że od wyrażenia zgody na przycięcie drzew do dnia wykonania przycinki minęło ponad 8 miesięcy, przeczy twierdzeniu wspólnoty, że chodziło o "zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców budynku". Stan wyżej konieczności musi wynikać bowiem z obiektywnego stanu rzeczy, a nie subiektywnego przeświadczenia (odczucia) skarżącej. W odpowiedzi na zarzut o bezczynność organów w zbieraniu dowodów, sąd podkreślił, że to wspólnota we własnym interesie powinna aktywnie uczestniczyć w wyjaśnianiu sprawy, a nie liczyć w tym zakresie na organy. Zasada prawdy obiektywnej nie oznacza nieograniczonego obowiązku poszukiwania przez organ materiałów dowodowych mających potwierdzić okoliczności korzystne dla skarżącej i uwzględnienia wszelkich wniosków strony zgłoszonych w tym zakresie.
Wyrok WSA w Gliwicach z 13 stycznia 2021 r. II SA/Gl 1084/20
Autor: Marek Sondej   

Straż Ochrony Przyrody w Łodzi jest organizacją ekologiczną, nawiązującą do tradycji dawnej SOP z lat 1957-1999. Działamy w myśl idei sozologii - nauki traktującej o czynnej ochronie środowiska. Wstąp w nasze szeregi. Chrońmy przyrodę ojczystą!

Zadania Straży Ochrony Przyrody w myśl § 13. "Wewnętrznego Regulaminu SOP" - obejmują:
➡Patrolowanie obszarów cennych przyrodniczo w tym: rezerwatów przyrody i innych obszarów chronionych oraz terenów leśnych i linii brzegowej wód wewnętrznych i morskich pod kątem zapobiegania wykroczeniom i przestępstwom przeciwko środowisku.
➡Monitorowanie ww. obszarów pod kątem wychwycenia cennych przyrodniczo enklaw i zgłaszania takowych do objęcia ochroną.
➡Wspomaganie służb leśnych LP i służb PN i PK w zakresie patrolowania lasów – pod kątem wykrywania dzikich wysypisk śmieci, zapobiegania ich powstawania i ich likwidacji; a w okresie suszy – organizowanie leśnych patroli przeciwpożarowych.
➡Zwalczanie kłusownictwa – poprzez zgłaszanie do odpowiednich służb zauważonych w lesie czy na granicy lasu wnyków i innych pułapek kłusowniczych).
➡Wykrywanie i zwalczanie przypadków nielegalnego handlu chronionymi gatunkami roślin i zwierząt oraz grzybów.
➡Instruowanie osób niewłaściwie korzystających z walorów przyrody, pouczanie o zakazie wjazdu na drogi leśne i parkowania poza parkingami leśnymi oraz o zakazie spuszczania psów ze smyczy na obszarach leśnych.
➡Prowadzenie monitoringu anty-śmieciowego osiedli miejskich i terenów gminnych, polegające na wspomaganiu władz rządowych i samorządowych w wykrywaniu dzikich wysypisk śmieci, zapobieganiu ich powstawaniu oraz – w miarę posiadanych środków i możliwości – udzielenia pomocy w ich likwidacji
➡Monitorowanie stanu zieleni osiedlowej i gminnej – pod kątem zapobiegania aktom wandalizmu, prób wycinki drzew i krzewów oraz innej roślinności ozdobnej z nasadzeń ulicznych i parkowych bez wymaganego zezwolenia, a także celem wychwycenia cennych okazów drzew i zgłaszania takowych do objęcia ochroną (pomniki przyrody).
➡Monitorowanie zrzutów zanieczyszczeń do rzek i atmosfery – i zgłaszanie dostrzeżonych przypadków odpowiednim służbom i organom.
➡Do zadań Straży należy również współpraca w zakresie ochrony przyrody z Wojskiem Polskim.
➡Ponadto Straż uczestniczy w pełnym umundurowaniu w ważnych uroczystościach patriotycznych – podkreślając nasze przywiązanie do tradycji i narodowych wartości.

Drzewa - to zielone płuca naDrzewa - to zielone płuca naszych miast. Chrońmy je!!! szych miast. Chrońmy je!!!
"Wziął może order nieszczęsny oślina,
Co na Kościuszki masę drzew pościnał,
Ach gdybym wtedy był w jego pobliżu,
Nie krzyż bym dał mu, lecz tęgo po krzyżu!"
Jan Sztaudynger

1

liczba odwiedzających
© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl