Straż Ochrony Przyrody Komenda Główna w Łodzi

NASZA SYMBOLIKA i MUNDURY

Straż Ochrony Przyrody w Łodzi działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zm.), w oparciu o decyzję Prezydenta Miasta Łodzi z znak: DSR-BAM-V.512.20.2020 z dn. 17 listopada 2020 r.  o wpisaniu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych stowarzyszenia zwykłego o nazwie Łódzkie Obywatelskie Forum Ekologiczne pod nr ewid. 137 (symboliczny rok założenia i poprzedniego wpisu w ewidencji - 2003).

Zasady funkcjonowania - w tym symbolikę i umundurowanie - reguluje Wewnętrzny Regulamin Straży Ochrony Przyrody Łódzkiego Obywatelskiego Forum Ekologicznego (przyjęty uchwałą nr 5/2020, z dn. 7 listopada 2020 r. Zgromadzenia Członków stowarzyszenia zwykłego Łódzkie Obywatelskie Forum Ekologiczne, powołującą Straż Ochrony Przyrody w Łodzi Łódzkiego Obywatelskiego Forum Ekologicznego z poprawkami naniesionymi uchwałą nr 5/2021 Zarządu ŁOFE z dn.  8 kwietnia 2021 r.) - wynikający z § 8 pkt. 1 Regulaminu działalności stowarzyszenia zwykłego Łódzkie Obywatelskie Forum Ekologiczne, który mówi: "Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: [1] Prowadzenie działań w zakresie kontroli społecznej poprzez stały lub okresowy terenowy monitoring środowiska – polegający na prowadzeniu patroli terenowych i zgłaszaniu zauważonych nieprawidłowości do odpowiednich służb i organów. W tym celu – na mocy uchwały Zgromadzenia Członków – Stowarzyszenie powołuje własną umundurowaną Straż Ochrony Przyrody, określając szczegółowo jej kompetencje, zadania i strukturę".

Organem nadzoru (i jednocześnie organem załozycielskim)  w stosunku do ŁOFE i SOP jest Prezydent Miasta Łodzi (jako Starosta Powiatu Miejskiego Łódzkiego) - który zatwierdził nasz regulamin wraz z wynikajacymi zeń prawami i obowiazkami.

Zgodnie z § 7. Wewnętrznego Regulaminu Straży Ochrony Przyrody Łódzkiego Obywatelskiego Forum Ekologicznego członkowie [strażnicy] Straży Ochrony Przyrody w Łodzi mają prawo m.in. otrzymywać odpowiednie stopnie organizacyjne oraz nosic mundur i przypisane doń oznaki, zapisano tam bowiem, że: "każdy stopień służbowy w SOP ŁOFE ma przydzielone odpowiednie dystynkcje wyhaftowane srebrną nicią na czarnym suknie patek mundurowych; graficzne odwzorowanie owych dystynkcji i zasady ich rozmieszczenia na mundurze oraz graficzne odwzorowanie owego munduru i jego poszczególnych części zawiera Księga identyfikacyjna Straży Ochrony Przyrody w Łodzi".

Tu trzeba dodać, że wszelkie używane przez nas stopnie (w tym generalskie SOP) i przywiązane doń tytuły oraz ich odwzorowania graficzne pochodzą de facto z nadania Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanny Zdanowskiej - która zatwierdzając nasze regulaminy (w tym Wewnętrzny Regulamin Straży Ochrony Przyrody Łódzkiego Obywatelskiego Forum Ekologicznego, zawierający regulacje mundurowe) - nadała nam prawo ich używania i dokonywania awansów wynikających z tych dokumentów. Jest to rozwiązanie identyczne, jak w Ochotniczych Strażach Pożarnych lub Drużynach Strzeleckich, które - tak jak SOP - są stowarzyszeniami i stopnie generalskie przyznaje tu nie Prezydent RP, a zatwierdza organ nadzoru poprzez nadany statut, w którym takie stopnie są zastrzeżone.

Precyzyjne określenie elementów składowych tego munduru i jego cech szczególnych reguluje § 14. owego Regulaminu, gdzie stwierdzono: "Strażnikom SOP ŁOFE przysługuje prawo noszenia munduru:
a) GALOWEGO, który składa się z: marynarki w kolorze oliwkowozielonym kroju wojskowego, lecz pozbawionej cech munduru wojskowego, a więc: z naramiennikami w kolorze czarnym i z dystynkcjami stopnia służbowego umieszczonymi na kołnierzu (jak w służbach cywilnych) z naszytymi:  na lewym ramieniu tarczą rozpoznawczą SOP, naszywką identyfikacyjną SOP na klapce kieszeniowej prawej górnej kieszeni (ponad nią dopuszcza się noszenie tzw. „pinu” z nazwiskiem strażnika), z herbem województwa na prawym ramieniu, do guzika lewej kieszeni na skórzanym rzemieniu przypina się metalową tarczę rozpoznawczą SOP; spodni w tym samym kolorze (dla generałów SOP z lampasami w kolorze zielonym); czapki garnizonowej oliwkowozielonej z wypustką w kolorze zielonym wokół denka z czarnym zamszowym otokiem, a na nim, w jego górnej części, zależnie od szarży umieszcza się: jeden srebrny galon i jeden srebrny mikro-wężyk oraz odpowiednią ilość gwiazdek i dwa srebrne galony na daszku – dla  generałów SOP, dwa srebrne galony oraz odpowiednią ilość gwiazdek i dwa srebrne galony na daszku – dla  oficerów SOP, pojedynczy srebrny galon oraz odpowiednią ilość gwiazdek i pojedynczy srebrny galon na daszku – dla  podoficerów SOP, bez oznaczeń na otoku i daszku dla  szeregowych SOP, z naszytym godłem: Orzeł haftowany srebrną nicią na czarnej tarczy z napisem umieszczonym pod łapami Orła: SOP (skrót od:  Straż Ochrony Przyrody); sznura galowego w kolorze ciemnozielonym (dopuszczalny w kolorze białym); białej koszuli; czarnego krawata (dopuszczalny w kolorze ciemnozielonym); butów czarnych; czarnych rękawic. Kolor czarny poszczególnych elementów obszyć munduru wskazuje na to, że SOP ma charakter służb ochrony, zaś dodatki w kolorze zielonym – na to, że jest to służba chroniąca las i przyrodę. Graficzne odwzorowanie owego munduru i jego poszczególnych części zawiera Księdze identyfikacyjnej Straży Ochrony Przyrody w Łodzi;
aa) mundur galowy nosi się wyłącznie do ceremonialnych wystąpień najwyższego rzędu (spotkania z szefami państwowych i samorządowych jednostek władzy terytorialnej, najważniejszych rangą uroczystości państwowych i wojskowych:  3 maja, 11 listopada, 15 sierpnia oraz samorządowych:  19 stycznia – wyzwolenie Łodzi, a także przy wystąpieniu do odznaczenia;
b) WYJŚCIOWEGO – identycznego z galowym, z tym, że: 1) nie nosi się doń sznura galowego; 2) w zamian marynarki dopuszcza się bluzę olimpijkę w kolorze oliwkowozielonym kroju wojskowego, lecz pozbawioną cech munduru wojskowego – a więc: bez naramienników i z dystynkcjami stopnia służbowego umieszczonymi na kołnierzu (jak w służbach cywilnych); 3) w zamian czapki garnizonowej dopuszcza się czapkę typu „patrolówka” w kolorze oliwkowozielonym (ciemniejszym niż mundur) – z naszytym godłem, bez oznaczenia stopnia służbowego;
bb) mundur wyjściowy nosi się wyłącznie do ceremonialnych wystąpień niższego rzędu (spotkania z przedstawicielami urzędów państwowych i samorządowych, pozostałych uroczystości państwowych i samorządowych) oraz w toku regulaminowych spotkań z przełożonymi SOP ŁOFE i ŁOFE;
c) POLOWEGO, który składa się z: bluzy (lub koszulobluzy) moro kroju wojskowego wz. 93 (nieużywanej i niezastrzeżonej przez WP) z naramiennikami, na mundurze polowym dystynkcji nie umieszcza się (można je nosić, umieszczając na pagonach – gdy mundur ten służy doraźnie do wystąpień oficjalnych); spodni w tym samym kolorze; czapki moro z daszkiem typu „partrolówka” lub „bejsbolówka” – z naszytym godłem;
cc) mundur polowy nosi się w trakcie patroli terenowych (dopuszcza się też użycie ubrania cywilnego – schludnego, w stonowanych barwach);
d) do każdego z ww. mundurów strażnik SOP ŁOFE nosi się metalową tarczę rozpoznawczą SOP, wg. wzoru zawartego w Księdze identyfikacyjnej Straży Ochrony Przyrody w Łodzi – podwieszoną na rzemieniu zapiętym do guzika lewej kieszeni kurtki mundurowej;
e) w okresie zimowym nosi się kurtkę typu bechatka wz. 93 lub stary wzór szu-szu – z dystynkcjami wg wz. wojskowego (pozbawionymi cech wojskowych poprzez dodanie liter SOP).
ee) w toku patroli terenowych na mundur (lub zamiennie – za mundur, na ubranie cywilne) nosi się kamizelkę ostrzegawczą – w kolorze jaskrawożółtym, z dwoma poziomymi pasami odblaskowymi, z nadrukiem STRAŻ OCHRONY PRZYRODY na plecach i logo SOP na lewej piersi.
f) strażnik SOP ŁOFE nosi następujące obszycia organizacyjne:
- do munduru galowego i wyjściowego oraz kurtki zimowej: na lewym ramieniu – tarczę rozpoznawczą SOP;  na prawym ramieniu – herb województwa, z którego pochodzi dany strażnik, wg. wzoru zawartego w Księdze identyfikacyjnej Straży Ochrony Przyrody w Łodzi;
 - do munduru polowego: na obu ramionach – flagę polską i na lewym ramieniu, pod flagą, tarczę rozpoznawczą SOP, wg. wzoru zawartego w Księdze identyfikacyjnej Straży Ochrony Przyrody w Łodzi.
8. W sorty mundurowe strażnicy SOP zaopatrują się we własnym zakresie, z środków prywatnych.
9. Istnieje możliwość (w miarę posiadanych środków finansowych) zakupu na koszt ŁOFE umundurowania galowego dla szczególnie zasłużonych strażników SOP ŁOFE – jako formy nagrody za wzorowo pełnioną służbę.
10. Strażnik przeniesiony w stan spoczynku zachowuje dożywotnio prawo zachowania i noszenia munduru w trakcie wystąpień ceremonialnych".

Naszą symbolikę szczegółowo prezentuje - wskazana w § 14a Regulaminu - Księga identyfikacyjna Straży Ochrony Przyrody w Łodzi, która zawiera graficzne odwzorowanie munduru SOP ŁOFE i jego poszczególnych części (dystynkcje i obszycia organizacyjne) oraz wszelkich zewnętrznych symboli SOP ŁOFE.

W myśl § 7. Wewnętrznego Regulaminu Straży Ochrony Przyrody Łódzkiego Obywatelskiego Forum Ekologicznego - Korpus Strażników SOP dzieli się na 4 korpusy rang: Korpus Generałów SOP, Korpus Oficerów SOP, Korpus Podoficerów SOP i Korpus Szeregowych SOP. Funkcje i stopnie służbowe w SOP ŁOFE obejmują:
a) Komendantów Głównych (w stopniu generała SOP) – tu: Komendant Główny i jego dwaj zastępcy;
aa) Komendantów Wojewódzkich SOP (w stopniu generała SOP) – tu: komendanci Wojewódzkich Grup Interwencyjnych i ich zastępcy;
b) Komendantów Rejonowych Grup Interwencyjnych (w stopniu pułkownika SOP) – tu: komendanci i ich zastępcy;
bb) Komendantów do realizacji zadań specjalnych (w stopniu pułkownika SOP);
c) Dowódców Patroli (w stopniu chorążego SOP) – tu: dowódcy i ich zastępcy;
cc) Dowódców do realizacji zadań specjalnych (w stopniu chorążego SOP);
d) Strażników (strażnik SOP i starszy strażnik SOP – w stopniu szeregowego SOP);
dd) Stażystów SOP (w stopniu kandydata SOP).

Chrońmy przyrodę ojczystą!
Komendant Główny Straży Ochrony Przyrody w Łodzi
gen. SOP mgr Leszek Sławomir Pręcikowski

ZNAK STOWARZYSZENIA ŁÓDZKIE OBYWATELSKIE FORUM EKOLOGICZNE

GODŁO (BLACHA) STRAŻY OCHRONY PRZYRODY w ŁODZI

FUNKCJE i STOPNIE SŁUŻBOWE STRAŻY OCHRONY PRZYRODY w ŁODZI

MUNDUR GALOWO-WYJSCIOWY STRAŻY OCHRONY PRZYRODY w ŁODZI

 ORZEŁ SOP NA CZAPKĘ

LOGO SOP NA RĘKAW

NASZYWKA SOP NAD KIESZEŃ

LEGITYMACJA SOP (WZÓR)Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl