Straż Ochrony Przyrody Komenda Główna w Łodzi

KIEROWNICTWO
STRAŻY OCHRONY PRZYRODY w ŁODZI
oraz
ŁÓDZKIEGO OBYWATELSKIEGO FORUM EKOLOGICZNEGO
 
KOMENDA GŁÓWNA z/s w ŁODZI
Komendant Główny Straży Ochrony Przyrody / Prezes Zarządu ŁOFE
gen. SOP mgr Leszek Sławomir Pręcikowski
 
Komendant Główny Straży Ochrony Przyrody - jednoosobowo:
- kieruje całokształtem pracy Komendy Głównej
- reprezentuje Stowarzyszenie oraz SOP i występuje w ich imieniu na zewnątrz  działając wspólnie i w porozumieniu z co najmniej jednym z Zastępców Kom. Głównego – w szczególności w przypadku zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia i SOP wymagane jest współdziałanie oraz podpis dwóch członków Zarządu (Komendy Głównej) działających łącznie
- reprezentuje SOP na uroczystych wystąpieniach ceremonialnych
- ustala rokrocznie plan działania SOP
- składa sprawozdanie roczne z pracy SOP przed Zgromadzeniem Członków ŁOFE
- ustala skład Komendy Głównej, poprzez dobranie sobie spośród członków ŁOFE dwóch zastępców – po zaakceptowaniu ich przez Zgromadzenie Członków ŁOFE
- powołuje i likwiduje Wojewódzkie Grupy Interwencyjne oraz powołuje i odwołuje Komendantów Wojewódzkich
- powołuje i likwiduje Rejonowe Grupy Interwencyjne oraz powołuje i odwołuje ich Komendantów – na obszarze województwa łódzkiego; zaś na terenie innych województw zatwierdza powołanie i odwołanie  Rejonowych Grup Interwencyjnych i ich Komendantów – na wniosek lokalnego Komendanta Wojewódzkiego
- jako Prezes Zarządu ŁOFE – powołuje nowych strażników SOP.
- wydaje oraz podpisuje legitymacje służbowe strażnikom SOP
- wnioskuje o odznaczenia państwowe i resortowe dla członków SOP / ŁOFE – z wyjątkiem członków Komendy Głównej/ Zarządu ŁOFE
- nadaje dyplomy i odznaczenia korporacyjne SOP/ ŁOFE – z wyjątkiem członków Komendy Głównej/ Zarządu ŁOFE.
 
I Zastępca Komendanta Głównego SOP
gen. SOP Bogdan Miszczak
 
I i II Zastępca Komendanta Głównego SOP:
- zastępuje Komendanta Głównego we wszystkich jego czynnościach – w sytuacjach tego wymagających, wyłącznie na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa szczegółowego wydanego przez Komendanta Głównego
 - zastępuje Komendanta Głównego w sytuacjach „losowych” (tj.: gdy Komendant Główny z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie jest w stanie spełniać swych obowiązków) we wszystkich jego czynnościach –  wyłącznie na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa szczegółowego wydanego przez Komendanta Głównego.
 II Zastępca Komendanta Głównego SOP
gen. SOP mgr inż. Wojciech Tadeusz Michalak
 
   Honorowy Komendant Straży Ochrony Przyrody
gen. SOP mgr inz. Wojciech St. Zajączkowski
(ostatni Inspektor Wojewódzki dawnej ustawowej SOP)
 
Honorowy Komendant Straży Ochrony Przyrody:
- doradza Komendantowi Głównemu we wszelkich sprawach, w których zwróci się doń Komendant Główny
- na prośbę Komendanta Głównego, w jego zastępstwie, reprezentuje SOP na uroczystych wystąpieniach ceremonialnych
- wnioskuje o odznaczenia państwowe i resortowe dla członków Komendy Głównej/ Zarządu ŁOFE
- nadaje dyplomy i odznaczenia korporacyjne SOP/ŁOFE  dla członków Komendy Głównej/ Zarządu ŁOFE
- Honorowego Komendanta Głównego SOP powołuje Zarząd ŁOFE w drodze uchwały.
 
Z dniem 17 listopada 2020 r. odnowiliśmy wpis w rejestrze stowarzyszeń dla Łódzkiego Obywatelskiego Forum Ekologicznego pod nr ewid. 137, znak DSR-BAM-V.512.20.2020. Organem nadzoru jest Prezydent Miasta Łodzi - jako Starosta Powiatu Miejskiego Łódzkiego. Łódzkie Obywatelskie Forum Ekologiczne, zgodnie z § 8 "Regulaminu", realizuje swoje cele m.in. przez: "Prowadzenie działań w zakresie kontroli społecznej, poprzez stały lub okresowy terenowy monitoring środowiska - polegający na prowadzeniu patroli terenowych i zgłaszaniu zauważonych nieprawidłowości do odpowiednich służb i organów. W tym celu - na mocy uchwały Zgromadzenia Członków - Stowarzyszenie powołuje własną umundurowaną Straż Ochrony Przyrody, określając szczegółowo jej kompetencje, zadania i strukturę".
 
W myśl zapisów "Wewnętrznego Regulaminu Straży Ochrony Przyrody Łódzkiego Obywatelskiego Forum Ekologicznego":
§ 1. Na czele Straży Ochrony Przyrody Łódzkiego Obywatelskiego Forum Ekologicznego stoi Komendant Główny – funkcję tę każdorazowo pełni aktualnie urzędujący Prezes Zarządu Łódzkiego Obywatelskiego Forum Ekologicznego.
§ 2. Komendant Główny dobiera sobie spośród członków ŁOFE dwóch zastępców, który to wybór musi uzyskać akceptację Zgromadzenia Członków ŁOFE.
§ 3. Komendant Główny łącznie z jego dwoma zastępcami stanowią Komendę Główną, odpowiedzialną przed Zgromadzeniem Członków ŁOFE.
§ 4. SOP ŁOFE realizuje cele regulaminowe ŁOFE za pośrednictwem: Wojewódzkich Grup Interwencyjnych (na czele których stoją Komendanci Wojewódzcy) – powoływanych przez Komendanta Głównego i podległych bezpośrednio Prezesowi ŁOFE/Komendantowi Głównemu SOP w Łodzi, a w ich ramach za pośrednictwem Rejonowych Grup Interwencyjnych – powoływanych przez Komendantów Wojewódzkich i działające w ich ramach Grupy Patrolowe.
 
Zgromadzenie Członków ŁOFE w drodze uchwały - podjętej na mocy § 11 "Regulaminu" - powierzyło obowiązki Prezesa Łódzkiego Obywatelskiego Forum Ekologicznego oraz Komendanta Głównego Straży Ochrony Przyrody w Łodzi Kol. Leszkowi Sławomirowi Pręcikowskiemu.
 
Głównym polem działania ŁOFE i SOP w Łodzi jest ochrona przyrody i środowiska oraz szeroko pojęta ekologia - rozumiana jako nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody. Działamy w myśl idei sozologii, nauki traktującej o czynnej ochronie środowiska naturalnego. Straż Ochrony Przyrody w Łodzi nawiązuje do tradycji dawnej SOP z lat 1957-1999.
 

 

 

Straż Ochrony Przyrody w Łodzi Komenda Główna, 17 maja 11:43
Straż Ochrony Przyrody dziś – realia i oczekiwania... Dziś [17. 05. 2021] miałem przyjemność uczestniczyć online w Polskim Kongresie Leśnym. Skorzystałem z okazji i zadałem pytanie Panu dr Krzysztofowi Niedziałkowskiemu: "Panie Doktorze, jaka jest szansa na ewentualną zmianę Ustawy o ochronie przyrody - w takim zakresie, aby możliwe było ponowne osadzenie w niej Straży Ochrony Przyrody, która obecnie działa jako stowarzyszenie. SOP w Czechach i na Słowacji cieszy się pełnym statusem prawnym - u nas niestety nie".

Dr Niedziałkowski w odpowiedzi na moje pytanie stwierdził, że „olbrzymim błędem było wycofanie zapisu o SOP z U. o.o.p.” Wskazał, że jeden z największych autorytetów w zakresie prawodawstwa ochrony przyrody i środowiska Pan prof. Wojciech Radecki – stwierdził swego czasu wprost, że „nie było podstaw prawnych do takiej decyzji”. Dr. Niedziałkowski powiedział także, że „Wycofując zapis o SOP z U.o.o.p. zmarnowano olbrzymi kapitał aktywności społecznej ludzi często fachowo przygotowanych do działań w tym temacie. Dziś natomiast nikt tak naprawdę nie zajmuje się kwestią wsparcia działań [nielicznych] zawodowych służb ochrony przyrody i służb leśnych”.
Nie do końca się zgodzę, że ów społeczny kapitał tylko wówczas i to do końca „zmarnowano”. To raczej obecnie się go ostatecznie marnuje, jako że ani rząd, ani środowiska naukowe nie potrafią [i chyba nie chcą] wykorzystać olbrzymiego potencjału kilku tysięcy strażników SOP zrzeszonych w różnych stowarzyszeniach SOP działających w oparciu o Ustawę o stowarzyszeniach. Przykładowo na Warmii i Mazurach SOP działa niemal w każdym powiecie, a „ludzie walą do SOP drzwiami i oknami”… To dziś sprawą pierwszej wagi jest przywrócenie zapisu o SOP do U.o.o.p.!
My, jako Komenda Główna Straży Ochrony Przyrody w Łodzi - wystąpiliśmy z taką propozycją dwukrotnie. Raz za pośrednictwem Ministra Marcina Ociepy, drugi raz - w powiązaniu ze sprawą regulacji prawnych dot. zaśmiecania środowiska - bezpośrednio do Ministra Zbigniewa Ziobry (Min. Sprawiedliwości), Ministra Michała Kurtyki (Środowisko i Klimat) i Ministerstwa Rolnictwa. Efekt w zasadzie żaden, poza wymianą kurtuazyjnej korespondencji - z której jeszcze wynika, że Ministerstwo chce wprowadzenia śmiesznie niskiego progu dolnej granicy kary za podrzucanie śmieci w wysokości 300 zł (przy progu górnym – 5000 zł).
Sytuacja ta tym bardziej dziwi, że społeczna SOP u naszych najbliższych sąsiadów – a więc w Czechach i na Słowacji, cieszy się pełnym statusem prawnym. Posiada m.in. uprawnienia mandatowe, a w zakresie wyposażenia w środki techniczne (jak chociażby krótkofalówki, czy umundurowanie) jest dotowana przez państwo - u nas niestety nie!
Przytoczę tu dosłowny cytat ze strony Czeskiej Straży Przyrody: „Stráž přírody je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 81, 81a a 81b), a jeho prováděcí vyhlášce č. 395/1992 Sb. (§ 20). V rámci stráže existují dva stupně postavení: zpravodaj, který musí splňovat stejné požadavky kladené zákonem, ale bez pravomocí, a strážce, který je oprávněn k následujícím úkonům:
• zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody
• ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody
• vstupovat na cizí pozemky
• zadržet ke zjištění totožnosti osobu podezřelou z porušování předpisů o ochraně přírody a krajiny; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout
• požadovat pomoc nebo součinnost policie
• pozastavit rušivou činnost „
- tak do przemyślenia dla polskich polityków i środowisk naukowo-decyzyjnych….
Wniosek prosty, aby wzmocnić SOP w Polsce, to tak jak w starej piosence - "do tanga trzeba dwojga"....
Ale cóż, "nie od razu Kraków zbudowano" - to po pierwsze…
Po drugie - w "Gwiezdnych Wojnach" G. Lucasa też niektórym się wydawało, że rycerze Jedi dawno wyginęli, tymczasem oni się gdzieś w zakątkach Galaktyki przechowali i w finale doprowadzili do odrodzenia Zakonu. Otóż, dziś SOP to taki Zakon kultywujący stare tradycje ochrony przyrody, a strażnicy - to tacy ostatni rycerze Jedi. Pomimo, że jest nas mało i uprawnień jak na lekarstwo, my trwamy i w sprawach działań na rzecz ochrony przyrody radzimy sobie całkiem dobrze!
Chrońmy przyrodę ojczystą!
Komendant Główny Straży Ochrony Przyrody w Łodzi
gen. SOP mgr Leszek Sławomir PręcikowskiDodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl